ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική | Ανενεργά προγράμματα | Νέα | ΕΣΠΑ 2013 - Π.Ε.Π. 2013 «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»
ΕΣΠΑ 2013 - Π.Ε.Π. 2013 «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» | Εκτύπωση |
My status 

 

                                            

                                     

 14 Ιανουαρίου 2013

Περισσότερες λεπτομέρειες θα προστεθούν εντός ημερών.

 

- Συχνές ερωτήσεις του Προγράμματος - 7/03/2013 

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/02/2013 έως 25/04/2013 

 

  ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Π.Ε.Π. 2013 - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-20013» 

  

Περιγραφή: 

Το πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). 

Βασική παρατήρηση: Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση (σνακ μπαρ, εστιατόριαταβέρνες κλπ.), κλάδοι οι οποίοι θα ενισχυθούν μέσω άλλων προγραμμάτων πιθανώς  στο άμεσο μέλλον.

Αποδέκτες:

 

1. Yφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Nέες -  υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

 

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων οι οποίοι εντάσσονται στο πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα υποβολής στις 13 περιφέρειες (και στις περιοχές ΟΠΑΑΧ) είναι οι εξής:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.Π. 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 04/03/2013

Στις περιοχές ΟΠΑΑΧ εντάσσονται οι παραπάνω ΚΑΔ αλλά δεν εντάσσονται οι παρακάτω ΚΑΔ ΟΠΑΑΧ, μόνο σε αυτές.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΟΠΑΑΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ 

 

Επιχείρηση ανήκει σε περιοχή ΟΠΑΑΧ. Είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω τρείς (3) προϋποθέσεις συμμετοχής.Σύμφωνα με τον Καν. 1698/2005 στα κριτήρια ΟΠΑΑΧ υπάγονται μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα εάν η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι μικρή δεν έχει πρόβλημα επιλεξιμότητας. 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι πολύ μικρή, θα πρέπει να εξεταστεί η συνδυαστική εφαρμογή των 3 παρακάτω κριτηρίων:

a. ανήκει σε δημοτικό διαμέρισμα < 3.000 κατοίκους και 

b. ο Π/Υ της επένδυσης < 300.000,00 € και 

c. έχει δραστηριότητα χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΑΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΔ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ),τότε εντάσσεται στις χρηματοδοτήσεις του ΕΓΤΑΑ και όχι του ΕΤΠΑ.

Αν έστω και ένα κριτήριο δεν εκπληρώνεται τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και εν προκειμένου από το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ".

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις,  οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού. 

 

Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής).

 

 

 Ύψος και είδος ενίσχυσης:

 Το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις είναι:

 • 60% για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα.
 • 50% για Βόρειο Αιγαίο, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Αττική, Κεντρική Μακεδονία,  Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος.

  • 25% των μελλοντικών λειτουργικών δαπανών επιπλέον για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού 

από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Μεταποίηση»

από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Τουρισμός»  και

από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη θ.ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

 

Η επιλογή της Θεματικής Ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το δηλούμενο (προτεινόμενο) ή τους δηλούμενους (προτεινόμενους) προς ενίσχυση ΚΑΔ. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια Θεματική Ενότητα.

 

 

 

  

Όροι και προϋποθέσεις:

 Συνολική δαπάνη: 456 εκατ. ευρώ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή νέες - υπό σύσταση):

 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

 • να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του παρόντος Οδηγού)
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ'αρχής από το Πρόγραμμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

  Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

 •  να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
 • να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
 • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ' αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.

 

 

 Τι χρηματοδοτείται: 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 
 2. Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής

«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης. 
 2. Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

 1. Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
 2. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
 4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 5. Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 6. Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

 
Βασικά σημεία - Παρατηρήσεις:

 

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου.

→Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς οικοπέδου. 

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να υποχρεωτικά να λαμβάνουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόμων με ειδικές ανάγκες  (ΑμεΑ)  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 16) της Ε.Ε. Εάν υπάρχει ήδη διευκόλυνση πρόσβασης προς την επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτική η δαπάνη.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και η εστίαση (σνακ μπαρ, εστιατόριαταβέρνες κλπ.), κλάδοι οι οποίοι θα ενισχυθούν μέσω άλλων προγραμμάτων στο άμεσο μέλλον.

Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα δαπανών (έκδοση τιμολογίου) σε περίπτωση έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, ισχύει από την ημερομηνία προκήρυξης δηλαδή 14/01/2013 και έπειτα.(μόνο σε ορισμένες Περιφέρειες) Η επιλεξιμότητα των λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ενοίκια, νερό, αγορά α'υλών κλπ.) για τις νέες και υπό σύσταση θα ισχύει από την ημερομηνία υποβολής  της ηλεκτρονικής αίτησης και έπειτα.

Το πρόγραμμα δεν είναι με σειρά προτεραιότητας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει ταυτόχρονα για όλες τις αιτήσεις μετά το τέλος της περιόδου υποβολής 25/04/2013.

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης,  είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής,  μέχρι το 100,00% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου.

Περισσότερες λεπτομέρειες εντός ημερών.

 

 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της επιδότησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

e-mail :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τηλ :+30 2241036311

 Κιν: +30 6938939299

 Κιν: +30 6957266919

Κιν: +30 6946496476

Κιν: +30 6987049714

 

  

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαδικασία δημιουργίας φακέλου υποβολής της αίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.Το έργο περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής υπηρεσίες:

-  Εξέταση επιλεξιμότητας Κ.Α.Δ.(Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας), εξέταση δυνατότητας δημιουργίας νέου Κ.Α.Δ. κατά περίπτωση

-    Εξέταση επιλεξιμότητας περιοχής βάση Καποδίστρια και βάση Καλλικράτη.

- Υπολογισμός βαθμολογίας επιχείρησης στο πρόγραμμα .Εξέταση ρίσκου υποβολής της αίτησης βάση βαθμολογίας.  

-   Συλλογή δικαιολογητικών και προσφορών.

-   Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης.

-    Συμπλήρωση και υποβολή του φακέλου.

-    Υποστήριξη της αίτησης κατά την διαδικασία της αξιολόγησης.

-    Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών προς την επιχείρηση για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος.

-   Συμπλήρωση του φακέλου, την υποβολή αίτησης για τον έλεγχο και την εκταμίευση της επιχορήγησης.

-    Παράσταση κατά την διάρκεια  των ελέγχων κατά περίπτωση.

 

Ο εργοδότης υποχρεούται να παράσχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως θα του ζητηθούν τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο στοιχείο της μελλοντικής σύμβασης καθώς επίσης θα βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί ρητά για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συμμετοχή του στο πρόγραμμα. 

Το γραφείο δεν μπορεί να εγγυηθεί στον εργοδότη την έγκριση του έργου δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν λόγου ψευδών στοιχείων ή καθυστερήσεων εκ μέρους του εργοδότη.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 24 Μάρτιος 2013 00:47
 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 26 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
 • Nielsen: Αύξηση 8,8% στις πωλήσεις του λιανεμπορίου το Πάσχα
  Θετική τάση +8,8% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις σε αξία, που πραγματοποιήθηκαν από την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., σε Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη» την εβδομάδα πριν το Πάσχα (22-28 Απριλίου) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 • Υπ. Γεωργίας: Θετική η διάθεση της Κίνας προς τα ελληνικά προϊόντα
  Τη θετική διάθεση από την κινεζική πλευρά για μία σειρά θεμάτων που αφορούν τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, διαπίστωσε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, κατά την επίσκεψή της στην Κίνα.
 • Μήνυση Λαφαζάνη κατά Τσίπρα, Δημητρίου, Γεροβασίλη και ΓΑΔΑ
  Μήνυση για «τις πολιτικές διώξεις σε βάρος του και σε βάρος στελεχών της ΛΑ.Ε και του κινήματος κατά των πλειστηριασμών» καταθέτει την Πέμπτη στις 11:00 πμ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Παν. Λαφαζάνης κατά του Αλ. Τσίπρα, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Ξένης Δημητρίου, της Υπ. Δημοσίας Τάξης Όλγας Γεροβασίλη και της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών.