ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική
Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων.

2009-05-24


 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2007 ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο Β' ΚΥΚΛΟΣ  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ'' 2009 (04/03/2009).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ'' 2009 (04/03/2009).

 

 

Ο ΕΟΜΜΕΧ καλεί κάθε ενδιαφερόμενη Γυναίκα Επιχειρηματία να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο για την ένταξή της στη δράση «Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Eπιχειρηματικότητας» συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ, για την έγκριση της χρηματοδότησής της, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τους όρους της ΚΥΑ υπ’ αρ. 113286 (ΦΕΚ 1582/30-10-2006) και του κανονισμού του προγράμματος.

Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2007 και ώρα 24,00, ενώ τα έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. εντός 3 ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες Επιχειρηματίες που επιχειρούν στις επιλέξιμες Περιφέρειες είτε:
•Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (κύριο επάγγελμα)

•Στο πλαίσιο υφιστάμενων ΠΜΕ και ΜΜΕ επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρείες με νομική μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ, Ανώνυμης ή Συνεταιρισμού) που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και μεταφορών και επιδιώκουν ένα καλύτερο τρόπο οργάνωσης της δραστηριότητας και του τρόπου εργασίας τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ειδικότερα επιλέξιμη για τις δράσεις του Προγράμματος θεωρείται μια επιχείρηση/νομικό πρόσωπο/φυσικό πρόσωπο όταν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή):
• Να έχει αρχίσει τη δραστηριότητάς της τουλάχιστον μέχρι το έτος 2006.

• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο.

• Σε περίπτωση εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου και να ασκεί τη διοίκηση/διαχείριση αποδεδειγμένα ή/και σύμφωνα με το καταστατικό.

• Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός 1998/2006 (κανόνας de minimis), όπως εκάστοτε ισχύει.


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ;

• Έως 40.000 ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισμό.

• Έως το 30% του μέσου όρου του Κύκλου Εργασιών της τελευταίας τριετίας ή διετίας (για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από τρία (3) χρόνια ή για επιχειρήσεις που λειτουργούν δύο (2) χρόνια, αντίστοιχα) ή του Κύκλου Εργασιών του τελευταίου έτους (για επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το 2006).

• Σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις που η επιλέξιμη επιχειρηματίας/επιχείρηση δεν έχει κλείσει μια πλήρη οικονομική χρήση τότε υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των μηνών λειτουργίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το κατώτατο όριο του προϋπολογισμού διαφοροποιείται ως εξής στις ακόλουθες περιπτώσεις :

Στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχουν στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας/επιχείρησης περισσότερες της μίας (1) γυναίκας τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν επί το ανωτέρω κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία/επιχείρηση απασχολεί προσωπικό τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων επί το ποσό των 2.000 ευρώ προστιθέμενο στο κατώτατο όριο της περίπτωσης 1.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 40.000,00€.


ΠΡΟΣΟΧΗ

• Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.

• Δεν θεωρείται ως επιλέξιμη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πέραν των αναφερομένων κατηγοριών, όπως αναλύονται στην παραπάνω περιγραφή επιλέξιμων δράσεων.

• Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

• Η έναρξη υλοποίησης των δράσεων μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος από τον ΕΟΜΜΕΧ (. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης και δεν δεσμεύει την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με την έγκριση ή μη του σχεδίου.

• Ο εξοπλισμός που προμηθεύεται η επιχείρηση στα πλαίσια του προγράμματος πρέπει να είναι καινούργιος και όχι μεταχειρισμένος.

• Οι δαπάνες leasing δεν θεωρούνται επιλέξιμες.

• Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει μια μόνο πρόταση.

• Για όλες τις δράσεις, απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

• Τονίζεται ιδιαίτερα πως η επιλογή των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υποψήφιας επιχείρησης (είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέγεθος, δυναμικότητα), και να τεκμηριώνεται με πληρότητα στο αντίστοιχο Έντυπο Υποβολής Πρότασης.

Σε περίπτωση που οι γυναίκες επιχειρηματίες επιλέξουν να ωφεληθούν από τις δράσεις “Διαφήμιση και προβολή μικρής κλίμακας των γυναικείων επιχειρήσεων” και “Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού”, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν και δράσεις παροχής “Εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών” (συνεργασία με Ειδικούς Θεματικούς Συμβούλους ή Εμπειρογνώμονες (Μέντορες) για τη λήψη συμβουλών και τεχνικής βοήθειας, συμμετοχής σε workshops, εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, επιχειρηματικές αποστολές).

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θα πρέπει να αναφέρουμε οτι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα θα ξεκινήσουν τέλη Αυγούστου τελικά .

Οι αιτήσεις γίνονται δωρεάν απο το γραφείο μας και υπάρχει η δυνατότητα για παροχή οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την υποψήφια επιχείρηση και επιδότηση τους με 100% (BUSINESS PLAΝ – MARKETING PLAN – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ). Το πόσο που μπορείτε να διαθέσετε για τέτοιου είδους υπηρεσίες στο πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας φθάνει μέχρι και τις 8.000 εύρω.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ Ή ΜΕΣΩ E-MAIL ΣΤΟ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. 'Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ONLINE ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 11 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr