ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Είστε εδώ  : Αρχική
ΟΑΕΔ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (10-05-2009)

Τη χρηματοδότηση 4.500 ανέργων ηλικίας από 22 έως 64 ετών, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση, προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το σχέδιο του νέου προγράμματος, το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία (ΝΕΕ), που υπάγεται στο πρόγραμμα, καθορίζεται για ανέργους ηλικίας 22-32 ετών στα 18.000 ευρώ και για ανέργους ηλικίας από 33-64 ετών στα 15.000 ευρώ.

Οι ΝΕΕ, που θα διατηρήσουν την επιχείρησή τους για δώδεκα επιπλέον μήνες μετά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, θα επιχορηγούνται με το επιπλέον ποσό των 5.000 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός 60 ημερών από τη λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται  από 11/05/2009.

Το ποσό της επιχορήγησης  θα καταβάλλεται ως εξής: Η προκαταβολή και η πρώτη δόση θα είναι ίση με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση ίση με το 30% της επιχορήγησης. Η προκαταβολή, καταβάλλεται μετά την υπαγωγή στο πρόγραμμα και οι δύο (2) εξαμηνιαίες δόσεις, καταβάλλονται στο τέλος  κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

Το ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται (σωρευτικά) κατά 3.000,00€ στις περιπτώσεις:

·         μέλους εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60% (υποχρεωτικά τουλάχιστον 51%)  και

·         επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

·         Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

·         Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

·         Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

·         Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. (πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’).

·         Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 2/1/2009 και μετά.

·         Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 22ο και να είναι μέχρι 64 ετών. Κατά τον

υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ για το όριο του 64ου έτους, θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του  έτους

γεννήσεώς του μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματός του στη ΔΟΥ. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ για το 22ο

έτος, θα υπολογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

·         Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 2/1/2009 και μετά.

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:

 - Ομόρρυθμης Εταιρείας(Ο.Ε.)

- Ετερόρρυθμης Εταιρείας(Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και- Ε.Π.Ε.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τα προγράμματα

α) «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» β’ κύκλος και

β) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ) ΕΤΟΥΣ 2008,

και το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον α)ανακαλέσουν τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και β)βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία που αφορούν στους λόγους απόρριψης. Ως ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας,  γίνεται δεκτή όπως είχε αναφερθεί στο αρχικά υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο. 

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

·         η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

·         η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

·         η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 

·                   Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

·                   Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

·                    Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες,  περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.  

·                   Πλανόδιες επιχειρήσεις.

·                   Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

·                   Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

·                   Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.

·                   Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν

·                   Όσοι είχαν  άλλη επιχείρηση  από την 1.1.2000 και μετά. 

Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός χώρου κατοικίας), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.  Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο)  εντός της οικίας του επαγγελματία στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

 

 

Αναζήτηση στο site

Chat

We have 37 guests online

Ειδησεις

Newsroom | naftemporiki.gr
Newsroom | naftemporiki.gr
naftemporiki.gr
  • Nielsen: Αύξηση 8,8% στις πωλήσεις του λιανεμπορίου το Πάσχα
    Θετική τάση +8,8% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις σε αξία, που πραγματοποιήθηκαν από την αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., σε Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη» την εβδομάδα πριν το Πάσχα (22-28 Απριλίου) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
  • Υπ. Γεωργίας: Θετική η διάθεση της Κίνας προς τα ελληνικά προϊόντα
    Τη θετική διάθεση από την κινεζική πλευρά για μία σειρά θεμάτων που αφορούν τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, διαπίστωσε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, κατά την επίσκεψή της στην Κίνα.
  • Μήνυση Λαφαζάνη κατά Τσίπρα, Δημητρίου, Γεροβασίλη και ΓΑΔΑ
    Μήνυση για «τις πολιτικές διώξεις σε βάρος του και σε βάρος στελεχών της ΛΑ.Ε και του κινήματος κατά των πλειστηριασμών» καταθέτει την Πέμπτη στις 11:00 πμ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Παν. Λαφαζάνης κατά του Αλ. Τσίπρα, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Ξένης Δημητρίου, της Υπ. Δημοσίας Τάξης Όλγας Γεροβασίλη και της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών.